ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮತದಾರರ ವಿವರ
BBMP Voter List Details
ವಾರ್ಡ್ ಇರಿಸಿ : 
Keep Ward Fixed :  
ಹೆಸರು : 
Name :  
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :   
 Mobile No.  :    
   
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್  :
   BBMP Ward : 
 
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹೆಸರು   : 
 Volunteer Name     :
ಅಭಿಪ್ರಾಯ : 
 Remarks :