2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ
2023 Election Registeration for KRS Contenstants
ಹೆಸರು : 
Name :  
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :   
 Mobile No.  :    
   
ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರ  :
   Constituency : 
 
ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ದಿನ   : 
 Interview Attending Date     :
ಸಮಯ   : 
 Time     :
ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ : 
 About Yorself :